Trắc nghiệm đại số và giải tích 11 chương 4: Giới hạn (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm chương 4: Giới hạn . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: bằng số nào sau đây?

 • A.4
 • B.2
 • C.
 • D.0

Câu 2: bằng

 • A.
 • B. -4
 • C. 5
 • D.

Câu 3: Giá trị của giới hạn là:

 • A.
 • B. 0
 • C. 1
 • D.

Câu 4: Giá trị của giới hạn là:

 • A. -2
 • B. 0
 • C.
 • D.

Câu 5: Số thâp phân vô hạn tuần hoàn được biểu diễn bởi phân số tối giản $\frac{a}{b}$. Tính $T=ab$

 • A.3456
 • B.3465
 • C.3645
 • D.3546

Câu 6: Số thâp phân vô hạn tuần hoàn được biểu diễn bởi phân số tối giản $\frac{a}{b}$. Tính $T=a-b$

 • A.1409
 • B.1490
 • C.1049
 • D.1940

Câu 7: bằng

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: bằng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Giá trị của giới hạn là

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.0

Câu 10: Giá trị của giới hạn là:

 • A.1
 • B.-2
 • C.2
 • D.

Câu 11: Giá trị của giới hạn là:

 • A. 1
 • B.-2
 • C.0
 • D.

Câu 12: Giá trị của giới hạn là:

 • A.1
 • B.
 • C.0
 • D.

Câu 13: bằng

 • A.
 • B. 0
 • C.
 • D.

Câu 14: bằng

 • A.0
 • B.1
 • C.2
 • D.

Câu 15: Cho hàm số

Khi đó bằng

 • A.-4
 • B.-2
 • C.-1
 • D.2

Câu 16: bằng

 • A.
 • B. 2
 • C. 1
 • D.

Câu 17: Kết quả $lim(7n^{4}+2n^{2}-5n) bằng:

 • A.
 • B. 4
 • C. 7
 • D.

Câu 18: bằng:

 • A.
 • B. -6
 • C. -3
 • D.

Câu 19: bằng số nào dưới đây?

 • A.
 • B.
 • C. 0
 • D. 1

Câu 20: bằng:

 • A.1
 • B.
 • C.2
 • D.
Xem đáp án
 • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021