Trắc nghiệm đại số và giải tích 11 bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đại số và giải tích 11 bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Nghiệm của phương trình là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Phương trình

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 3: Nghiệm của phương trình là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: nghiệm dương bé nhất của phương trình là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: phương trình có nghiệm là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Điều kiện để phương trình 3sinx+mcosx=5 có nghiệm là:

 • A.
 • B.
 • C,
 • D.

Câu 7: Phương trình

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: số nghiệm của phương trình thuộc $\left [ 0;2\pi \right ]$ là:

 • A.1
 • B.2
 • C.3
 • D.4

Câu 9: Số nghiệm của phương trình thuộc $\left [ 0;4\pi \right ]$ là:

 • A.1
 • B.2
 • C.4
 • D.6

Câu 10: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình có nghiệm?

 • A.1
 • B.2
 • C.3
 • D,4

Câu 11: Phương trình có tập nghiệm là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D. \O

Câu 12: Với x thuộc hỏi phương trình $cos^{2}\left ( 6\pi x \right )=\frac{3}{4}$ có bao nhiêu nghiệm?

 • A.8
 • B.10
 • C.11
 • D.12

Câu 13: có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số M để phương trình có nghiệm?

 • A.1
 • B.2
 • C.3
 • D. Vô số

Câu 14: Tìm giá trị thực của tham số m để phương trình nhận $x=\frac{\pi }{12}$ là nghiệm

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 15: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình có nghiệm

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 16: tổng các nghiệm của phương trình trong khoảng $\left ( 0;2\pi \right )$ là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 17: Số nghiệm của phương trình thuộc khoảng $\left ( 0;2\pi \right )$ là:

 • A.1
 • B.2
 • C.3
 • D.4

Câu 18: Số nghiệm của phương trình trên khoảng $\left ( 0;\frac{\pi }{2} \right )$ là?

 • A.1
 • B.2
 • C.3
 • D.4

Câu 19: Số vị trí biểu diễn các nghiệm phương trình trên đường tròn lượng giác là?

 • A.4
 • B.3
 • C.2
 • D.1

Câu 20: Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn để phương trình $(m^{2}+2)cos^{2}x-2msin2x+1=0$ có nghiệm>

 • A.3
 • B.7
 • C.6
 • D.4
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp


Trắc nghiệm đại số và giải tích 11 bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp (P2)
 • 8 lượt xem