Trình bày những lợi thế cơ bản mà các nước Đông Nam Á có được để thu hút đầu tư nước ngoài, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế?

  • 1 Đánh giá

Câu hỏi: Trình bày những lợi thế cơ bản mà các nước Đông Nam Á có được để thu hút đầu tư nước ngoài, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế?

Bài làm:

Những thế mạnh giúp Đông Nam Á thu hút vốn đầu tư nước ngoài để đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế là:

  • Vị trí chiến lược, tài nguyên thiên nhiên phong phú (đất, khí hậu, sông ngòi, biển, khoáng sản….)
  • Nguồn lao động dồi dào, giá rẻ, thị trường tiêu thụ lớn, chính trị tương đối ổn định, thực hiện chính sách mở cửa, nền kinh tế hướng ra xuất khẩu.
  • Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế và thành tựu của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là bối cảnh thuận lợi.
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021