Trình bày những phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước ta.

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trình bày những phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước ta.

Bài làm:

Nước ta có 5 phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại, đó là:

  • Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế thế giới.
  • Củng cố và tăng cường quan hệ với các Đảng cộng sản.
  • Phát triển công tác đối ngoại nhân dân
  • Chủ động tham gia vào cuộc đấu tranh chung vì quyền lợi con người.
  • Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Danh sách bài học GDCD 11 và hướng dẫn giải