Bài 15: Chính sách đối ngoại

 • 1 Đánh giá

Trong quá trình phát triển của cách mạng. Đảng và nhà nước luôn kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, đoàn kết dân tộc với đoàn kết quốc tế nên đã giành được thắng lợi to lớn. Hiện nay, xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển, Đảng và nhà nước đã có những chính sách đối ngoại tích cực để phát triển đất nước.

A. Kiến thức trọng tâm

1. Vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại

 • Vai trò của chính sách đối ngoại
  • Chủ động tạo ra mối quan hệ quốc tê thuận lợi để đưa nước ta hội nhập với thế giới.
  • Góp phần tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước.
  • Nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế.
 • Nhiệm vụ của chính sách đối ngoại
  • Giữ vững môi trường hòa bình, tạo các điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc…

2. Nguyên tắc của chính sách đối ngoại

Chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước thực hiện theo những nguyên tắc sau:

 • Tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thỗ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
 • Tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng quyền lợi.

3. Phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại

 • Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế thế giới.
 • Củng cố và tăng cường quan hệ với các Đảng cộng sản.
 • Phát triển công tác đối ngoại nhân dân
 • Chủ động tham gia vào cuộc đấu tranh chung vì quyền lợi con người.
 • Đẩy hoạt động kinh tế đối ngoại.

4. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách đối ngoại

 • Tin tưởng và chấp hành nghiêm túc chính sách đối ngoại của Đảng vào Nhà nước.
 • Luôn quan tâm đến tình hình thế giới và vai trò của nước ta trên trường quốc tế.
 • Chuẩn bị những điều kiện cần thiết để tham gia các công việc liên quan đến đối ngoại.
 • Cần có ý thức dân tộc và phát huy những nét đẹp trong truyền thống văn hoá dân tộc, có thái độ đoàn kết, hữu nghị, lịch sự khi quan hệ với các đối tác nước ngoài.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trình bày vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Em hãy phân tích những nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại ở nước ta hiện nay.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trình bày những phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước ta.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Em nhận thức như thế nào về chính sách đối ngoại và cần làm gì để thực hiện chính sách đối ngoại?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Em hãy cho biết: Hiện nay, nước ta có quan hệ với bao nhiêu nước trên thế giới? Nêu một số tổ chức quốc tế toàn cầu và khu vực mà nước ta có quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực mà em biết?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Hãy nêu một số thành tựu nổi bật về ngoại giao của nước ta trong năm vừa qua?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1: Trình bày ý nghĩa của quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới? Đảng và Nhà nước ta thực hiện chính sách hòa bình, hữu nghị với các dân tộc và quốc gia trên thế giới nhằm mục đích gì? Em sẽ làm gì để góp phần xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Dựa vào kiến thức của mình, em hãy kể tên một số tổ chức quốc tế toàn cầu và khu vực mà nước ta có quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm công dân 11 bài 15: Chính sách đối ngoại (P2)


 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Danh sách bài học GDCD 11 và hướng dẫn giải