Trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít, Liên Xô đã có vai trò như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 101 – sgk lịch sử 11

Trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít, Liên Xô đã có vai trò như thế nào?

Bài làm:

Vai trò quyết định của Liên Xô trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít:

  • Tập hợp các lực lượng yêu chuộng hòa bình đấu tranh chống phát xít.
  • Đập tan cuộc chiến tranh xâm lược của phát xít Đức, giải phóng lãnh thổ của mình.
  • Giúp đỡ các nước Đông Âu giải phóng đất nước khỏi ách phát xít. Tiến công đến tận sào huyệt của chủ nghĩa phát xít Đức tiêu diệt chúng.
  • Tiêu diệt phát xít Nhật, buộc Nhật phải đầu hàng không điều kiện.
  • Tổ chức các hội nghị quốc tế: I-an-ta, Pốt-xđam bàn việc kết thúc chiến tranh.
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021