Từ các câu d và e, em hãy cho biết có thể phát triển từ vựng tiếng Việt bằng cách nào?

  • 1 Đánh giá

g) Từ các câu d và e, em hãy cho biết có thể phát triển từ vựng tiếng Việt bằng cách nào?

Bài làm:

Có thể phát triển từ vựng tiếng Việt bằng cách:

  • Tạo từ ngữ mới
  • Mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài
  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 9 tập 1