Từ câu chuyện trên, em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân với đất nước ?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 21 sgk tiếng việt 5 tập 2

Từ câu chuyện trên, em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân với đất nước ?

Bài làm:

  • Người công dân phải có trách nhiệm với vận mệnh của đất nước.
  • Người công dân phải biết hi sinhbản thân vì sự nghiệp cách mạng, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
  • Người công dân phải biết đóng góp công sức vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  • 73 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021