Văn bản này (gồm 17 mục) được bố cục thành mấy phần? Phân tích tính hợp lí, chặt chẽ của bố cục văn bản

  • 1 Đánh giá

Câu 1 (Trang 35 – SGK) Văn bản này (gồm 17 mục) được bố cục thành mấy phần? Phân tích tính hợp lí, chặt chẽ của bố cục văn bản.

Bài làm:

  • Văn bản Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em ngày 30/9/1990 gồm 17 mục. Ngoài phần tuyên bố về mục đích tham dự Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em và nhận thức về nhu cầu, quyền được chăm sóc, phát triển của trẻ em, văn bản được bố cục thành ba phần:
    • Phần 1 (Sự thách thức): Nêu lên những thực tế, những con số về cuộc sống khổ cực trên nhiều mặt, về tình trạng bị rơi vào hiểm họa của nhiều trẻ em trên thế giới hiện nay. Đây là những thách thức đặt ra cho các nhà chính trị.
    • Phần 2 (Cơ hội): Khẳng định những điều kiện thuận lợi cơ bản để cộng đồng quốc tế có thể đẩy mạnh việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em.. Điều kiện để bảo đảm một tương lai tốt đẹp cho trẻ em.
    • Phần 3 (Nhiệm vụ): Nhiệm vụ xác định những trách nhiệm cụ thể mà từng quốc gia và cả cộng đồng quốc tế cần làm vì sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em.
  • Ba phần của văn bản này có quan hộ chặt chẽ với nhau. Hai phần trước là cơ sở, căn cứ để rút ra những nội dung ở phần sau.

  • 32 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021