Vì sao giáo dục và đào tạo được coi là quốc sách hàng đầu? Giải GDCD 11 bài 13

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Giải GDCD 11 bài 13

KhoaHoc mời các bạn theo dõi đáp án chi tiết cho câu hỏi Vì sao giáo dục và đào tạo được coi là quốc sách hàng đầu? Nêu nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo? Trình bày rõ phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo?

Bài làm:

- Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu vì:

  • Giáo dục và đào tạo có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn, phát triển và truyền bá văn minh nhân loại.
  • Là mộ trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
  • Là điều kiện để phát huy nguồn lực con người.

- Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo: Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài nhằm phát triển tiềm năng trí tuệ, cung cấp cho đất nước nguồn lao động có chất lượng cao.

- Phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo:

  • Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, bằng cách thực hiện giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lí…
  • Mở rộng quy mô giáo dục, từ giáo dục mầm non đến giáo dục đại học, tăng nhanh dạy nghề và trung cấp chuyên nghiệp.
  • Ưu tiên đầu tư cho giáo dục: Huy động mọi nguồn lực, xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học, chuẩn hóa, hiện đại hóa nhà trường.
  • Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục: đảm bảo học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân, tạo mọi điều kiện để người nghèo có cơ hội được học tập, người giỏi được phát huy tài năng.
  • Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục: đa dạng các loại hình trường và các hình thức giáo dục, xây dựng xã hội học tập….
  • Tăng cường sự hợp tác quốc tế giáo dục và đào tạo.