Việc bạn Cáo nhận lỗi và sửa lỗi có thể mang đến điều gì? Theo em, bạn Cáo sẽ cảm thấy như thế nào sau khi nhộn lỗi và sửo lỗi?

  • 1 Đánh giá

3. Trao đổi vì sao cần nhận lỗi và sửa lỗi

a. Việc bạn Cáo nhận lỗi và sửa lỗi có thể mang đến điều gì?

b. Theo em, bạn Cáo sẽ cảm thấy như thế nào sau khi nhộn lỗi và sửo lỗi?

Bài làm:

a. Việc bạn Cáo nhận lỗi và sửa lỗi có thể mang đến sự tha thứ của bạn Thỏ và bạn Cáo sẽ không cảm giác bị nhận lỗi.

b. Theo em, bạn Cáo sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn được tha thứ khi bạn sửa lỗi.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021