Writing Unit 10 : Endangered Species

 • 1 Đánh giá

Phần writing giới thiệu cách sắp xếp ý và viết một đoạn văn chủ đề Endangered Species (Các loài bị lâm nguy). Bài viết dưới đây cung cấp các từ vựng và cấu trúc cần lưu ý cũng như hướng dẫn cách giải bài tập trong sách giáo khoa giúp bạn học trong việc học tập tiếng Anh trên lớp cũng như trong các bài kiểm tra.

Task 1. Work in pairs. Suggest possible measures that should be taken to solve the following problems. (Làm việc theo cặp. Đề xuất một số biện pháp khả thi để xử lý các vấn đề sau.)

 • People do not know much about the need to protect rare and endangered animals. (Mọi người không biết nhiều về sự cần thiết trong việc bảo vệ động vật quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng.)
  => We should organise different activities to raise people's awareness of the need to protect these animals. (Chúng ta nên tổ chức các hoạt động khác nhau để nâng tầm nhận thức của mọi người về sự cần thiết trong việc bảo vệ các loài động vật này.)
 • Projects to save endangered animals do not have sufficient funds. (Các đề án bảo tồn động vật có nguy cơ tuyệt chủng không có đủ quỹ.)
  => We should hold jumble sales to raise money. (Chúng ta nên tổ chức các buổi bán hàng để gây quỹ.)
 • The habitats for endangered animals are being seriously damaged and polluted. (Môi trường sống của các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng đang bị phá hủy và ô nhiễm nghiêm trọng.)
  => We should develop wildlife habitat reserves. (Chúng ta nên thành lập các khu bảo tồn môi trường sống của động vật hoang dã.)
 • People who live in or near endangered animals’ habitats have poor living conditions and rely mostly on wildlife products for their livelihood. (Mọi người sống trong hoặc gần môi trường sống của động vật có nguy cơ tuyệt chủng có điều kiện sống thấp và phụ thuộc hầu hết vào sản phâm rhoang dã phục vụ cho cuộc sống của họ.)
  => We should help them earn their living. (Chúng ta nên giúp họ kiếm sống.)
 • Some countries do not have laws to protect endangered animals. (Một vài quốc gia không có luật bảo vệ động vật có nguy cơ tuyệt chủng.)
  => We should persuade the governments to enact laws to protect wildlife. (Chúng ta nên thuyeers phục các chính phủ đó ban hành luật bảo vệ giới hữu sinh.)
 • People keep buying fashionable wildlife products. (Mọi người mua những sản phẩm thời trang làm từ đôngnj vật hoang dã.)
  => We should raise their awareness of the need to protect wildlife. (Chúng ta nên nâng cao ý thức của họ về sự cần thiết trong việc bảo vệ động vật hoang dã.)
 • There are not enough wildlife habitat reserves. (Không có đủ khu bảo tồn môi trường sống của động vật hoang dã.)
  => We should develop more. (Chúng ta nên xây dựng nhiều hơn.)

Task 2. Write a paragraph about measures to protect endangered animals, using the ideas discussed in Task 1. Begin your paragraph with. (Viết một đoạn văn về những biện pháp để bảo vệ động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng, dùng các ý tưởng đã được thảo luận trong Bài tập 1. Bắt đầu đoạn văn của bạn với:)

“There are a number of measures that should be taken to protect endangered animals.”

Bài làm:

There are a number of measures that should be taken to protect endangered animals. First, people should organize different activities to raise people's awareness of the urgent needs to protect these animals. For example, they hold international conferences, seminars and forums about the great importance of ecology and biodiversity. At the same time, they should appeal to governmental agencies in the world to contribute to the programmes of protecting and preserving plants and animals that are driven to the verge of extinction. In addition, people should contribute to the fund of preserving the earth's valuable natural resources for future generations. Besides these, governments should enact laws to ban activities that can damage or destroy the nature. If these measures are taken, our planet might be a peaceful and beautiful place for all kinds of beings to live in.

Dịch:

Có nhiều biện pháp nên được thực hiện để bảo về động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Đầu tiên, con người nên tổ chức các hoạt động khác nhau để nâng tầm nhận thức của mọi người về sự cần thiết trong việc bảo vệ các loài động vật này. Ví dụ, họ tổ chức các hội thảo, hội nghị, diễn đàn quốc tế về sự quan trọng của hệ sinh thái và đa dạng sinh học. Cùng lúc đó, họ nên kêu gọi các cơ quan chính phủ trên thở giới đóng góp vào chương trình bảo về và bảo tồn động thực vật đang trên bờ tuyệt chủng. Thêm vào đó, con người nên đóng góp vào quỹ bảo tồn tài nguyên thiên nhiên đẽ bị nguy hại của Trái Đất cho các thế hệ sau. Bên cạnh đó, Chính phủ nên ban hành luật cấm các hành vi gây hại hoặc pahs hủy thiên nhiên. Nếu những biện pháp này được thực hiện, hành tinh của chúng ta sẽ là nơi yên bình và tươi đẹp cho tất cả các loài.

=> Trắc nghiệm tiếng anh 12 unit 10: Endangered species (P2)


 • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021