Xếp các từ ngữ sau vào nhóm thích hợp

  • 1 Đánh giá

Luyện tập

1. Xếp các từ ngữ sau vào nhóm thích hợp

Xếp các từ ngữ sau vào nhóm thích hợp

2. Nói tiếp để hoàn thành câu:

a. Tên sách được đặt ở (...)

b. Tên tác giả được đặt ở (...)

Viết

1. Viết chữ hoa: G

2. Viết ứng dụng: Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

Bài làm:

1.

  • Từ ngữ chỉ người, chỉ vật: cuốn sách, bìa sách, tác giả

  • Từ ngữ chỉ hoạt động: ghi, đọc sách

2.

a. Tên sách được đặt ở khoảng giữa bìa sách.

b. Tên tác giả được đặt ở phía trên của bìa sách.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021