Xét những đoạn trích sau và trả lời câu hỏi

 • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 23 sgk ngữ văn 8 tập 2

Xét những đoạn trích sau và trả lời câu hỏi.

Bài làm:

 • Trong đoạn trích a câu nghi vấn là: Sao cụ lo xa quá thế? Tội gì bây giờ nhịn đói mà tiền để lại? Ăn mãi hết đi thì đến lúc chết lấy gì mà lo liệu?
 • Trong đoạn trích b câu nghi vấn là: Cả đàn bò giao cho thằng bé không ra người không ra ngợm ấy, chăn dắt làm sao?
 • Trong đoạn trích c câu nghi vấn là: Ai dám bảo thảo mộc tự nhiên không có tình mẫu tử?
 • Trong đoạn trích d câu nghi vấn là: Thằng bé kia, mày có việc gì? Sao lại đến đây mà khóc?
 • Những câu này có đặc điểm hình thức là: có dấu hỏi chấm ở cuối câu, có các từ để hỏi như thế, sao, ai, gì.
 • Những câu nghi vấn đó được dùng để:
  • Bộc lộ cảm xúc, hoài niệm về quá khứ (a).
  • Phủ định (b, c).
  • Khẳng định (d).
  • Bộc lộ sự ngạc nhiên (e).
 • Trong những câu trên: Câu nghi vấn "Tội gì bây giờ nhịn đói mà để tiền lại" có thể thay thế bằng một câu khác không phải câu nghi vấn nhưng vẫn có nghĩa tương đương. Như sau: "Bây giờ, lão không thể nhịn đói mà để tiền lại được!"

 • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021