Ai là người chiến thắng trong hội vật?

  • 1 Đánh giá

4-5. Đọc và luyện đọc

6. Thảo luận để trả lời câu hỏi:

Ai là người chiến thắng trong hội vật?

Bài làm:

Người chiến thắng trong hội vật đó chính là Ông Cản Ngũ.

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021