Tháng mấy bắt đầu năm học mới? Giờ học của lớp bắt đầu từ lúc mấy giờ? Tháng mấy bạn được nghỉ hè?

  • 1 Đánh giá

3. Thay nhau hỏi và trả lời:

  • Tháng mấy bắt đầu năm học mới?
  • Giờ học của lớp bắt đầu từ lúc mấy giờ?
  • Tháng mấy bạn được nghỉ hè?

Bài làm:

  • Tháng chín bắt đầu năm học mới.
  • Giờ học của lớp bắt đầu từ lúc bảy giờ.
  • Tháng sáu em được nghỉ hè.

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021