Tìm trong mỗi câu sau đây bộ phận câu trả lời câu hỏi "Ai" hoặc "làm gì?"

  • 1 Đánh giá

3. Tìm trong mỗi câu sau đây bộ phận câu trả lời câu hỏi "Ai" hoặc "làm gì?"

a. Cha làm cho tôi chiếc chổi cọ để quét nhà, quét sân.

b. Mẹ đựng hạt giống đầy móm lá cọ, treo lên gác bếp để gieo cấy mùa sau.

c. Dì tôi cắp một chiếc rổ lớn, dắt tay tôi đi hái rau khúc.

Bài làm:

AiLàm gì

Cha

Mẹ

Dì tôi

làm cho tôi chiếc chồi cọ để quét nhà, quét sân

đựng hạt giống đầy móm lá cọ, trên lên gác bếp để gieo cấy mùa sau

cắp một chiếc rổ lớn, đắt tay tôi đi hái rau khúc.

  • 54 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021