Tìm các từ ngữ: Chứa tiếng bắt đầu bằng r/d/gi có nghĩa như sau:

 • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Đọc thuộc bài thơ Cái cầu

2. Tìm các từ ngữ:

a. Chứa tiếng bắt đầu bằng r/d/gi có nghĩa như sau:

 • Máy thu thành, thường dùng để nghe tin tức
 • Người chuyên nghiên cứu, bào chế thuốc chữa bệnh
 • Đơn vị thời gian nhỏ hơn đơn vị phút

b. Chứa tiếng có vần ươc hoặc ươt có nghĩa như sau:

 • Dụng cụ để đo, vẽ, kẻ
 • Thi không đỗ
 • Người chuyên nghiên cứu, bào chế thuốc chữa bệnh

Bài làm:

a. Chứa tiếng bắt đầu bằng r/d/gi có nghĩa như sau:

 • Máy thu thành, thường dùng để nghe tin tức => Ra đi ô
 • Người chuyên nghiên cứu, bào chế thuốc chữa bệnh => Dược sĩ
 • Đơn vị thời gian nhỏ hơn đơn vị phút => Giây

b. Chứa tiếng có vần ươc hoặc ươt có nghĩa như sau:

 • Dụng cụ để đo, vẽ, kẻ => Thước
 • Thi không đỗ => Trượt
 • Người chuyên nghiên cứu, bào chế thuốc chữa bệnh=> Dược sĩ
 • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021