Chọn vần oc hay vần ooc điền vào chỗ trống?

  • 1 Đánh giá

5. Chọn vần oc hay vần ooc điền vào chỗ trống?

a. con s...'...

b. mặc quần s...'...

c. cần cẩu m..'... hàng

d. kéo xe rơ-m..'...

Bài làm:

Điền vào chỗ chấm như sau:

a. con sóc

b. mặc quần sóoc

c. cần cẩu móc hàng

d. kéo xe rơ-móoc

  • 524 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021