Cóc sắp xếp đội ngũ như thế nào trước khi đánh trống?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Thảo luận để chọn ý trả lời đúng

Cóc sắp xếp đội ngũ như thế nào trước khi đánh trống?

a. Cóc đứng đầu đoàn, theo sau là anh Cua, anh Gấu, anh Cọp, chị Ong và chị Cáo.

b. Cóc bảo Cua ơ trong chum nước; Ong đợi sau cánh cửa; Cáo, Gấu, Cọp nấp ở hai bên.

c. Cóc một mình bước vào cửa nhà Trời, cả đoàn nấp sau cánh cửa đợi lệnh của Cóc.

Bài làm:

Cóc sắp xếp đội ngũ như trước khi đánh trống là:

Đáp án: b. Cóc bảo Cua ơ trong chum nước; Ong đợi sau cánh cửa; Cáo, Gấu, Cọp nấp ở hai bên.

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021