Điền vào chỗ trống (chọn bài a hoặc b theo hướng dẫn): l hay n; iết hay iếc?

  • 1 Đánh giá

2. Điền vào chỗ trống:

a. l hay n?

lành ....ặn nao ...úng .....anh lảnh

b. iết hay iếc?

đi biền b.... thấy tiêng t... xanh biêng b....

Bài làm:

a. l hay n?

lành lặn nao núng lanh lảnh

b. iết hay iếc?

đi biền biệt thấy tiêng tiếc xanh biêng biếc

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021