Hỏi người thân về tên những con sông lớn?

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Hỏi người thân về tên những con sông lớn?

Bài làm:

Tên những con sông lớn là:

  • Sông Hồng
  • Sông Thái Bình
  • Sông Đồng Nai
  • Sông Tiền
  • Sông Hậu...
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021