Chi tiết nào cho biết Chử Đồng Tử là người con có hiếu với cha?

  • 1 Đánh giá

2-3-4-5. Đọc, giải nghĩa, luyện đọc

6. Thảo luận để trả lời câu hỏi:

Chi tiết nào cho biết Chử Đồng Tử là người con có hiếu với cha?

Bài làm:

Chi tiết cho biết Chử Đồng Tử là người con có hiếu với cha là: Nhà nghèo, mẹ mất sớm, hai cha con chàng chỉ có một chiếc khố mặc chung. Khi cha mất, chàng thương cha nên đã quấn khố chôn cha, còn mình đành ở không.

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021