Điền các nội dung cần thiết vào chỗ trống trong phiếu học tập dưới đây:

  • 1 Đánh giá

4. Điền các nội dung cần thiết vào chỗ trống trong phiếu học tập dưới đây:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...., ngày .... tháng .... năm ......

ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC SÁCH

Kính gửi: Thư viện ..........................

Em tên là: ................................................................

Sinh ngày: .............................. Nam (nữ): .............................

Nơi ở: .........................................................................................

Học sinh lớp: .............................Trường: .........................................

Em làm đơn này xin đề nghị Thư viện cấp cho em thẻ đọc sách năm..............

Được cấp thẻ đọc sách, em xin hứa thực hiện đúng mọi quy định của Thư viện.

Em xin trân trọng cảm ơn

Người làm đơn

Bài làm:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 18 tháng 9 năm 2020

ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC SÁCH

Kính gửi: Thư viện Trường Tiểu học Ngọc Sơn

Em tên là: Đặng Quốc Trường

Sinh ngày: 15-5-2012 Nam (nữ): Nam

Nơi ở: Xóm 7, Ngọc Sơn, Đô Lương, Nghệ An

Học sinh lớp: 3C Trường: Tiểu học Ngọc Sơn

Em làm đơn này xin đề nghị Thư viện cấp cho em thẻ đọc sách năm 2020.

Được cấp thẻ đọc sách, em xin hứa thực hiện đúng mọi quy định của Thư viện.

Em xin trân trọng cảm ơn

Người làm đơn

Kí tên

Đặng Quốc Trường

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021