Hằng ngày, em viết bài bằng gì? Chiếc bàn em ngồi học được làm bằng gì? Cá thở bằng gì?

  • 1 Đánh giá

5. Hỏi - đáp để trả lời các câu hỏi sau:

Hỏi: Hằng ngày, em viết bài bằng gì?

Đáp: ....

Hỏi: Chiếc bàn em ngồi học được làm bằng gì?

Đáp: ....

Hỏi: Cá thở bằng gì?

Đáp: ....

Bài làm:

Hỏi: Hằng ngày, em viết bài bằng gì?

Đáp: Hằng ngày, em viết bằng bút mực.

Hỏi: Chiếc bàn em ngồi học được làm bằng gì?

Đáp: Chiếc bàn em ngồi học được làm bằng gỗ.

Hỏi: Cá thở bằng gì?

Đáp: Cá thở bằng mang.

  • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021