Chọn vần oai hoặc vần oay phù hợp với mỗi chỗ trống:

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

3. Chọn vần oai hoặc vần oay phù hợp với mỗi chỗ trống:

a. trồng kh....

b. hí h...

c. nước x..

d. quả x...'

Bài làm:

Điền vào chỗ chấm như sau:

a. trồng khoai

b. hí hoáy

c. nước xoáy

d. quả xoài

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021