Thảo luận để chọn câu phù hợp với nội dung mỗi bức tranh trong câu chuyện Ai có lỗi?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Thảo luận để chọn câu phù hợp với nội dung mỗi bức tranh trong câu chuyện Ai có lỗi?

a. En-ri-cô đang viết thì Cô-rét-ti chạm khuỷu tay vào.

b. Cơn giận lắng xuống, En-ri-cô bắt đầu thấy hối hận.

c. Để trả thù, En-ri-cô đẩy Cô-rét-ti một cái.

d. En-ri-cô về nhà kể chuyện cho bố nghe.

e. Tan học, Cô-rét-ti đi theo En-ri-cô làm lành

Bài làm:

Nội dung của mỗi bức tranh phù hợp với mỗi bức tranh trong câu chuyện Ai có lỗi là:

a. En-ri-cô đang viết thì Cô-rét-ti chạm khuỷu tay vào.

c. Để trả thù, En-ri-cô đẩy Cô-rét-ti một cái.

b. Cơn giận lắng xuống, En-ri-cô bắt đầu thấy hối hận.

e. Tan học, Cô-rét-ti đi theo En-ri-cô làm lành

d. En-ri-cô về nhà kể chuyện cho bố nghe.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021