Viết vào vở câu trả lời câu hỏi: Hình ảnh bác gợi cho em nghĩ đến ai?

  • 1 Đánh giá

8. Viết vào vở câu trả lời câu hỏi: Hình ảnh bác ếch gợi cho em nghĩ đến ai?

Bài làm:

Hình ảnh bác ếch gợi cho em nghĩ đến người nông dân cần mẫn làm việc ngoài đồng trong mưa gió.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021