Viết vào vở tên các đồ dùng, các hoạt động ở nhà em bắt đầu bằng chữ s hoặc x:

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

1. Viết vào vở tên các đồ dùng, các hoạt động ở nhà em bắt đầu bằng chữ s hoặc x:

Bài làm:

Ví dụ:

  • Đồ dùng bắt đầu bằng s hoặc x là: sách, xẻng, săm lốp.
  • Hoạt động ở nhà bắt đầu bằng s hoặc x là: xúc đất, súc miệng, xào rau
  • 92 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021