Cần viết gì vào phần người gửi trên phong bì thư? Cần viết gì vào phần Người nhận trên phong bì thư?

  • 1 Đánh giá

7. Xem phong bì ở dưới và trả lời câu hỏi:

  • Cần viết gì vào phần người gửi trên phong bì thư?
  • Cần viết gì vào phần Người nhận trên phong bì thư?

Bài làm:

Phần người gửi ta cần viết:

  • Họ và tên người gửi
  • Địa chỉ cụ thể của người gửi

Phần người nhận ta cần viết:

  • Họ và tên người nhận
  • Địa chỉ cụ thể của người nhận
  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021