Dựa vào mẫu đơn trên, em hãy viết vào vở đơn xin phép nghỉ học.

  • 1 Đánh giá

5. Dựa vào mẫu đơn trên, em hãy viết vào vở đơn xin phép nghỉ học.

Bài làm:

Ví dụ mẫu:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2019

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: Cô giáo (thầy giáo) chủ nhiệm lớp 3A.

Trường Tiểu học Ba Đình Hà Nội

Em tên là: Nguyễn Ngọc Trà My

Học sinh lớp: 3A

Em làm đơn này xin phép cô (thầy) cho em nghỉ buổi học ngày 18 tháng 8 năm 2019 (tức là thứ sáu).

Lí do nghỉ học: em bị phát ban, dị ứng

Em xin hứa: Ghi bài và học bài đầy đủ.

Ý kiến của gia đình học sinh Học sinh

(Cha hoặc mẹ) (Kí tên)

Nguyễn Tường Minh Nguyễn Ngọc Trà My

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021