Những câu thơ nào cho thấy Nga rất mong chờ chú? Khi Nga nhắc đến chú, thái độ của ba và mẹ ra sao?

  • 1 Đánh giá

2-3-4-5. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc

6. Hỏi - đáp:

a. Hỏi: - Những câu thơ nào cho thấy Nga rất mong nhớ chú?

Trả lời: - ..........

b. Hỏi: - Khi Nga nhắc đèn chú, thái độ của ba và mẹ ra sao?

Trả lời: - ..........

c. Hỏi: - Em hiểu câu nói của ba bạn Nga như thế nào?

Trả lời: - ..........

d. Hỏi: - Vì những chiến sĩ hi sinh vì Tổ quốc như chú của Nga được nhớ mãi?

Trả lời: - ..........

Bài làm:

a. Hỏi: - Những câu thơ nào cho thấy Nga rất mong nhớ chú?

Trả lời: - Những câu thơ nào cho thấy Nga rất mong nhớ chú: Sao lâu quá là lâu! Chú bây giờ ở đâu? Chú ở đâu? ở đâu?

b. Hỏi: - Khi Nga nhắc đèn chú, thái độ của ba và mẹ ra sao?

Trả lời: - Khi Nga nhắc đèn chú, mẹ thương chú khóc đỏ hoe đôi mắt, ba ngước nhìn bàn thờ bảo rằng chú ở bên Bác Hồ.

c. Hỏi: - Em hiểu câu nói của ba bạn Nga như thế nào?

Trả lời: - Ba bạn Nga ngước nhìn bàn thờ bảo rằng chú ở bên Bác Hồ chứng tỏ ý ba muốn nói là chú đã hi sinh.

d. Hỏi: - Vì sao những chiến sĩ hi sinh vì Tổ quốc như chú của Nga được nhớ mãi?

Trả lời: - Những chiến sĩ hi sinh vì Tổ quốc như chú của Nga được nhớ mãi vì Tổ quốc được nhớ mãi vì họ đã hiến dâng cuộc đời cho hạnh phúc của nhân dân và cho độc lập tự do của đất nước.

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021