Thảo luận để tìm các từ: chứa tiếng bắt đầu bằng ch hoặc tr, có nghĩa như sau:

 • 1 Đánh giá

2. Thảo luận để tìm các từ:

a. Chứa tiếng bắt đầu bằng ch hoặc tr, có nghĩa như sau:

 • Trái nghĩa với riêng
 • Cùng nghĩa với leo
 • Vật đựng nước để rửa mặt, rửa tay, rửa rau,...

b. Chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã có nghĩa như sau:

 • Trái nghĩa với đóng
 • Nhiều thức ăn ngon bày trên mâm
 • Bộ phận ở trên mặt dùng để thở và ngửi

Bài làm:

a. Chứa tiếng bắt đầu bằng ch hoặc tr, có nghĩa như sau:

 • Trái nghĩa với riêng => Chung
 • Cùng nghĩa với leo => Trèo
 • Vật đựng nước để rửa mặt, rửa tay, rửa rau,... => Chậu

b. Chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã có nghĩa như sau:

 • Trái nghĩa với đóng => Mở
 • Nhiều thức ăn ngon bày trên mâm => Cỗ
 • Bộ phận ở trên mặt dùng để thở và ngửi => Mũi
 • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021