Tìm tiếng có vần oam thích hợp với mỗi chỗ trống. Viết các câu đã điền đúng vào vở.

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Tìm tiếng có vần oam thích hợp với mỗi chỗ trống. Viết các câu đã điền đúng vào vở.

a. Sóng vỗ ....... oạp.

b. Mèo ....... miếng thịt.

c. Đừng nhai nhồm ........

Bài làm:

Điền vào chỗ trống như sau:

a. Sóng vỗ oàm oạp.

b. Mèo ngoạm miếng thịt.

c. Đừng nhai nhồm nhoàm.

  • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021