Quan sát các tranh minh hoạ chuyện cóc kiện trời dưới đây. Tìm câu văn phù hợp với mỗi tranh

  • 1 Đánh giá

3. Quan sát các tranh minh hoạ chuyện cóc kiện trời dưới đây. Tìm câu văn phù hợp với mỗi tranh

a. Cóc đánh trống kiện Trời.

b. Cóc rủ các bạn đi kiện Trời.

c. Trời làm mưa xuống trần gian.

d. Trời thua, phải thương lượng với Cóc.

Bài làm:

  • Hình 1- b. Cóc rủ các bạn đi kiện Trời.
  • Hình 2 - a. Cóc đánh trống kiện Trời.
  • Hình 3 - d. Trời thua, phải thương lượng với Cóc.
  • Hình 4 - c. Trời làm mưa xuống trần gian.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021