Em chọn từ r, d hoặc gi vào chỗ trống? Viết từ ngữ điền đúng vào vở.

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

2. Làm bài tập a hoặc b theo hướng dẫn của thầy cô.

a. Em chọn từ r, d hoặc gi vào chỗ trống? Viết từ ngữ điền đúng vào vở.

Có ai se sẽ ngồi xuống đầu ...ường

Đưa bàn tay mát như kem sữa

Xoa lên trán em đang ...ịu lửa

Vuốt lên mắt em đang bớt mờ.

A, Bác Hồ!

Bác ơi,

Bác Bác cười ...ung ...ung chòm ...âu

Mắt Bác sao mà thương thế

Tóc Bác thơm lừng ...ó bể

Thơm nắng đường xa.

(Trần Đăng Khoa)

b. Em chọn vần uôn hay uông điền vào chỗ trông? Viết từ ngữ điền đúng vào vở.

Ch... đồng hồ reo, Hường bừng tỉnh. Sợ m...: học, Hường đánh răng, rửa mặt, ăn sáng thật nhanh. Luống c..khoác cặp lên vai, Hường bước nhanh ra cửa. Vừa lúc đó, trời nổi gió, gió thổi mạnh, c... bay lá trên đường, trời tối sầm, rồi mưa t... ào ạt.

Bài làm:

a. Em chọn từ r, d hoặc gi vào chỗ trống? Viết từ ngữ điền đúng vào vở.

Có ai se sẽ ngồi xuống đầu giường

Đưa bàn tay mát như kem sữa

Xoa lên trán em đang dịu lửa

Vuốt lên mắt em đang bớt mờ.

A, Bác Hồ!

Bác ơi,

Bác Bác cười rung rung chòm râu

Mắt Bác sao mà thương thế

Tóc Bác thơm lừng gió bể

Thơm nắng đường xa.

(Trần Đăng Khoa)

b. Em chọn vần uôn hay uông điền vào chỗ trông? Viết từ ngữ điền đúng vào vở.

Chuông đồng hồ reo, Hường bừng tỉnh. Sợ muộn học, Hường đánh răng, rửa mặt, ăn sáng thật nhanh. Luống cuống khoác cặp lên vai, Hường bước nhanh ra cửa. Vừa lúc đó, trời nổi gió, gió thổi mạnh, cuốn bay lá trên đường, trời tối sầm, rồi mưa tuôn ào ạt.

  • 38 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021