Xếp lại thứ tự các tranh cho đúng trình tự câu chuyện.

  • 1 Đánh giá

2. Trò chơi Xếp đúng tranh

Xếp lại thứ tự các tranh cho đúng trình tự câu chuyện.

Bài làm:

Sắp xếp các tranh theo đúng trình tự câu chuyện như sau:

  • Tranh 1 - đoạn 1
  • Tranh 2 - đoạn 4
  • Tranh 3 - đoạn 2
  • Tranh 4 - đoạn 3
  • Tranh 5 - đoạn 5
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021