Viết vào vở các câu dưới đây và gạch dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi "khi nào?"

  • 1 Đánh giá

2. Viết vào vở các câu dưới đây và gạch dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi "khi nào?"

Câu 1: Anh Đom Đóm lên đèn đi tuần khi trời đã tối

Câu 2: Tối mai, anh Đom Đóm lại đi tuần

Câu 3: Chúng em học bài thơ Anh Đom Đóm trong học kì I.

Bài làm:

Câu 1: Anh Đom Đóm lên đèn đi tuần khi trời đã tối

Câu 2: Tối mai, anh Đom Đóm lại đi tuần

Câu 3: Chúng em học bài thơ Anh Đom Đóm trong học kì I.

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021