Chú lính được cấp ngựa để làm gì? Chú sử dụng con ngựa như thế nào? Vì sao chú cho rằng chạy bộ nhanh hơn cưỡi ngựa?

  • 1 Đánh giá

4. Nghe thầy cô kể câu chuyện: Bốn cẳng và sáu cẳng

5. Thảo luận để trả lời câu hỏi:

  • Chú lính được cấp ngựa để làm gì?
  • Chú sử dụng con ngựa như thế nào?
  • Vì sao chú cho rằng chạy bộ nhanh hơn cưỡi ngựa?

Bài làm:

  • Chú lính được cấp ngựa để đi cho nhanh nhằm giải quyết công việc gấp cho quan.
  • Chú sử dụng con ngựa bằng cách: Chú cho ngựa chạy không rồi chạy theo.
  • Chú cho rằng chạy bộ nhanh hơn cười ngựa vì chú nghĩ rằng sáu cẳng sẽ chạy nhanh hơn bốn cẳng.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021