Lớp thường tổ chức họp vào thời gian nào? Cuộc họp bàn về việc gì? Ai điều khiển cuộc họp

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Cùng thảo luận

  • Lớp thường tổ chức họp vào thời gian nào?
  • Cuộc họp bàn về việc gì?
  • Ai điều khiển cuộc họp?

Bài làm:

  • Lớp thường tổ chức họp vào chiều thứ sáu hàng tuần ở tiết Sinh hoạt lớp.
  • Cuộc họp có nội dung nhận xét, đánh giá quá trình học tập, rèn luyện, tham gia phong trào của các bạn trong tuần qua. Khen thưởng, tuyên dương những cá nhân nổi trội và đề ra hướng rèn luyện cho tuần tới.
  • Các thành viên trong Ban Hội đồng tự quản.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021