Khi khách sắp xuống tàu, viên quan người Ê-ti-ô-pi-a đã làm gì? Vì sao người Ê-ti-ô-pi-a không cho khách mang đi, dù chỉ là một hạt cát nhỏ?

  • 1 Đánh giá

2. Đọc đoạn 2, 3 và trả lời câu hỏi:

a. Khi khách sắp xuống tàu, viên quan người Ê-ti-ô-pi-a đã làm gì?

b. Vì sao người Ê-ti-ô-pi-a không cho khách mang đi, dù chỉ là một hạt cát nhỏ?

Bài làm:

a. Khi khách sắp xuống tàu, viên quan người Ê-ti-ô-pi-a bảo khách dừng lại, cởi giày ra. Ông sai người cạo sạch đất ở đế giày của khách rồi mới để họ xuống tàu trở về nước.

b. Người Ê-ti-ô-pi-a xem đất của quê hương họ là thiêng liêng, cao quý nhất.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021