Viết vào phiếu bài tập những chữ hoặc tên chữ còn để trống trong bảng sau:

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Viết vào phiếu bài tập những chữ hoặc tên chữ còn để trống trong bảng sau:

Số thứ tựChữTên chữSố thứ tựChữTên chữ
1g6ca
2giê hát7kh
3ghê i8e-lờ
4h9m
5ia

Bài làm:

Số thứ tựChữTên chữSố thứ tựChữTên chữ
1ggiê6kca
2ghgiê hát7khca hát
3gighê i8le-lờ
4hhát9mem- mờ
5ii

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021