Chọn vần ut hay vần uc? Chọn l hay n?

  • 1 Đánh giá

4. Chọn làm phần a hoặc phần b theo hướng dẫn

a. Chọn vần ut hay vần uc?

cây tr.... ch.... mừng

c.... áo r..... gọn

ca kh..... cao v.....

b. Chọn l hay n?

nỗi ....o ăn .....o

xanh .....ơ cái ....ơ

cây ...ấm rơm áo ....ấm bẩn

Bài làm:

a. Chọn vần ut hay vần uc?

cây trúc chúc mừng

cúc áo rút gọn

ca khúc cao vút

b. Chọn l hay n?

nỗi lo ăn no

xanh lơ cái nơ

cây nấm rơm áo lấm bẩn

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021