Điền vào chỗ trông s hay x? in hay inh?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Điền vào chỗ trông

PHIẾU BÀI TẬP A

x hay s?

Một người to béo kể với bạn:

- Tôi muốn gầy bớt đi, bác ...ĩ khuyên là mỗi ...áng phải cưỡi ngựa chạy mười vòng xung quanh thị ...ã. Tôi theo lời khuyên đó đã một tháng nay.

- Kết quả ...a sao? - Người bạn hỏi.

- Kết quả là con ngựa mà tôi cưỡi ...út mất 20 cân.

(Truyện vui)

PHIẾU BÀI TẬP B

in hay inh?

Chinh khoe với Tín:

- Bạn Vinh lớp m... là một vận động viên điền k... Tháng trước có cuộc thi, bạn ấy về thứ ba đấy. Cậu có t... không?

Tín hỏi:

- Có bao nhiêu người thi mà bạn ấy đứng thứ ba?

- À, à. Đấy là một cuộc thi ở nhóm học tập. Có ba học s... tham gia thôi.

(Truyện vui)

Bài làm:

PHIẾU BÀI TẬP A

x hay s?

Một người to béo kể với bạn:

- Tôi muốn gầy bớt đi, bác sĩ khuyên là mỗi sáng phải cưỡi ngựa chạy mười vòng xung quanh thị xã. Tôi theo lời khuyên đó đã một tháng nay.

- Kết quả ra sao? - Người bạn hỏi.

- Kết quả là con ngựa mà tôi cưỡi sút mất 20 cân.

(Truyện vui)

PHIẾU BÀI TẬP B

in hay inh?

Chinh khoe với Tín:

- Bạn Vinh lớp mình là một vận động viên điền kinh. Tháng trước có cuộc thi, bạn ấy về thứ ba đấy. Cậu có tin không?

Tín hỏi:

- Có bao nhiêu người thi mà bạn ấy đứng thứ ba?

- À, à. Đấy là một cuộc thi ở nhóm học tập. Có ba học sinh tham gia thôi.

(Truyện vui)

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021