Lớp tổ chức báo cáo kết quả tháng thi đua "Noi gương chú bộ đội" để làm gì?

  • 1 Đánh giá

6. Thảo luận để trả lời câu hỏi đúng:

Lớp tổ chức báo cáo kết quả tháng thi đua "Noi gương chú bộ đội" để làm gì?

a. Để biết được lớp đã thực hiện tháng thi đua như thế nào.

b. Để nhắc nhở những bạn chưa thực hiện tốt

c. Để tổng kết thành tích của lớp, nêu những khuyết điểm cần sửa chữa.

Bài làm:

Lớp tổ chức báo cáo kết quả tháng thi đua "Noi gương chú bộ đội" để làm gì?

Đáp án: c. Để tổng kết thành tích của lớp, nêu những khuyết điểm cần sửa chữa.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021