Tìm từ ngữ viết đúng:

  • 1 Đánh giá

4. Tìm từ ngữ viết đúng:

a. ngọt ngào b. ngọt ngoào c. ngoao ngán

d. ngao ngán e. nghêu ngoao f. nghêu ngao

Bài làm:

Những từ ngữ viết đúng trong các từ trên là:

a. ngọt ngào

d. ngao ngán

f. nghêu ngao

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021