Điền vào chỗ trống s hay x? Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã?

  • 1 Đánh giá

3. Thực hiện yêu cầu trên phiếu học tập.

(Làm bài a hoặc b theo hướng dẫn của thầy cô).

a. Điền vào chỗ trống s hay x?

Có ngàn tia nắng nhỏ

Đi học ..áng hôm nay

Có trăm trang ...ách mở

...òe như cánh chim bay.

Tránh nắng, từng dòng chữ

...ếp thành hàng nhấp nhô

“I” gầy nên đội mũ

“O” mang nón giông “Ô”.

(Thy Ngọc)

b. Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã?

Bà em ơ làng quê

Lưng còng như dấu hoi

Vân hay lam hay làm

Chi lo con cháu đói.

Chi một niềm ước ao

Cháu làm chăm, học gioi

Mắt bà sáng niềm vui

Cháu điêm mười đo chói.

(Phạm Đông Hưng)

Bài làm:

a. Điền vào chỗ trống s hay x?

Có ngàn tia nắng nhỏ

Đi học sáng hôm nay

Có trăm trang cách mở

Xòe như cánh chim bay.

Tránh nắng, từng dòng chữ

Xếp thành hàng nhấp nhô

“I” gầy nên đội mũ

“O” mang nón giông “Ô”.

(Thy Ngọc)

b. Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã?

Bà em làng quê

Lưng còng như dấu hỏi

Vẫn hay lam hay làm

Chỉ lo con cháu đói.

Chỉ một niềm ước ao

Cháu làm chăm, học giỏi

Mắt bà sáng niềm vui

Cháu điểm mười đỏ chói.

(Phạm Đông Hưng)

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021