Viết vào vở 2 từ chứa tiếng có vần uêch, 2 từ chứa tiếng có vần uyu.

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

3. Viết vào vở 2 từ chứa tiếng có vần uêch, 2 từ chứa tiếng có vần uyu.

M: rỗng tuếch

khúc khuỷu

Bài làm:

  • 2 từ chứa tiếng có vần uêch là: khuếch trương, trống huếch,
  • 2 từ chứa tiếng có vần uyu là: khuỷu tay, khúc khuỷu.

  • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021