Đặt câu hỏi cho bộ phận câu in đậm. Viết vào vở câu hỏi em đã đặt.

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu in đậm. Viết vào vở câu hỏi em đã đặt.

a. Chuột nhắt chui tọt vào cái chai gần đấy.

M: Con gì chui tọt vào cái chai gần đấy?

b. Mèo đi tìm một cái móc.

c. Chuột già thò đuôi vào chai.

d. Chuột con ngậm đuôi chuột già.

Bài làm:

a. Chuột nhắt chui tọt vào cái chai gần đấy.

M: Con gì chui tọt vào cái chai gần đấy?

b. Mèo đi tìm một cái móc.

=> Mèo làm gì?

c. Chuột già thò đuôi vào chai.

=> Con gì thò đuôi vào chai?

d. Chuột con ngậm đuôi chuột già.

=> chuột con làm gì?

  • 55 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021