Mỗi bạn tiếp nối nhau nói lại những việc bận của mọi vật, mọi người ở những dòng thơ sau:

  • 1 Đánh giá

2-3-4. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc

5. Mỗi bạn tiếp nối nhau nói lại những việc bận của mọi vật, mọi người ở những dòng thơ sau:

Trời thu ...

Sông Hồng...

Cái xe ...

Lịch bận...

Con chim ...

Cái hoa ...

Cờ ...

Chữ ...

Hạt ...

Than ...

Cô ...

Chú ...

Mẹ ...

Bà ...

Còn con ...

Bận ngủ ...

Bận tập ...

Bận nhìn ...

Bài làm:

Trời thu bận xanh

Sông Hồng bận chảy

Cái xe bận chạy

Lịch bận tính ngày

Con chim bận bay

Cái hoa bận đỏ

Cờ bận vẫy gió

Chữ bận thành thơ

Hạt bận vào mùa

Than bận làm lửa.

Cô bận cấy lúa

Chú bận đánh thù

Mẹ bận hát ru

Bà bận thổi nấu.

Còn con bận bú

Bận ngủ bận chơi

Bận tập khóc cười

Bận nhìn ánh sáng.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021